Skip to content

All India Inter University Body Building Championship

 

 

 

All India Inter University Body Building Championship

was held at Amritsar and the Championship was organised by Guru Nanak Dev University and Officially conducted by International and National Body Building Judges of IBBF Indian Body building and Fitness Federation under the rules and regulation of IFBB.
60Kgs:
1. Bhupinder Singh (GNDU)
2. P. Naresh (Osmania)
3. Prosenjit Dass (Burdwanu)
4. K. Kanak Raj (Madras)
5. Sheikh Faiyaj (Shivaji Kohlapur)
6. Sandip Bharat (Shivaji Kohlapur)
65Kgs:
1. Riyas TK (Kanpur)
2. Sahil Sharma (GNDU)
3. Jagjit Singh (Patiala)
4. M. Vinay Kumar (Kakatya Wargl.)
5. Gupte Prathmesh (Pune)
6. Om Parkash (MDU Rohtak)
70Kgs:
1. Amandeep Singh (GNDU)
2. Meerajk (Kanpur)
3. Nitish Kalra (HNB Gharwal)
4. Upanshu Jaiswal (SJMU Kanpur)
5. Bhupinder Singh (CSU Merrut)
6. Suryavanshi Roshan (Pune)
75Kgs:
1. Rizwan Ahmed Khan (Osmana)
2. Sahil Uppal (GNDU)
3. Sushil Kumar (Patiala)
4. C.Prabh Akaran (Periyar Salem)
5. Akash Pathode (M.P.J. Rohikhad Barrelly)
6. Omakar – M. (VTU Belgaun)
80Kgs:
1. Mahesh Patil (Mumbai)
2. E. Kartik (University D Madras)
3. Narinder Kumar (L.P.U.)
4. Pushpinder (PW CHD)
5. Sumit Kaushik (MDU Rohtak)
6. Nikam Hitesh (Pune)
85Kgs:
1. Sagar Jhadav (Pune)
2. Gaurav Malhotra (GNDU)
3. S.V. Santosh Rao (Osmania)
4. Shyam Sunder S.S. (Myssore)
5. Krishna Chikkatumbal (Karnataka , Dharwad)
6. Kaushik Kamati (VTU Belgaum)
90Kgs:
1. Sonal Chandra Bhumila (Osmania)
2. Narinder Kumar (Delhi)
3. Balwinder Singh (GNDU)
4. Natraja (Periyar University)
5. Shelar Harshad (Pune)
6. Priyadarshan (J.P. Kerala University)
90+ Kg
1, Rohit Tank [GNDU]
2, Rahul Pankar [Pune]
3, Vikram [MDU]
4, Sharath Priyan [Anna Uni]
5, A Alban babu[Anna Uni]
6, Lalit Kumar